Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ulga IP Box, która jest przeznaczona dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Podmioty rozliczające się w myśl tej konkretnej ulgi mogą skorzystać z preferowanego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5 procent podatku PIT lub CIT.

Skąd pomysł na ulgę IP Box?

Celem nowego podatku jest zapewnienie możliwie najkorzystniejszych warunków finansowych firmom dbającym o rozwój gospodarki. Mowa tutaj przede wszystkim o rynku nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Obniżenie opodatkowania PIT i CIT (w niektórych przypadkach nawet o kilkanaście procent) ma docelowo umożliwić czerpanie dodatkowych korzyści podatkowych z tytułu komercjalizowania wyników działalności.

Jakie zmiany nas czekają?

Dotychczasowe stawki podatku to 17 lub 32 procent (zasady ogólne PIT), 19 procent (podatek liniowy PIT) oraz 9 lub 19 procent (podatek CIT). Jak wynika z przedstawionych raportów, podatnicy podlegający pod ulgę IP Box w każdym przypadku zostaną objęci wyłącznie podatkiem wynoszącym 5 procent. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że skorzystanie z ulgi IP Box jest możliwe dopiero w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że dochody uzyskane w trakcie roku będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z pierwotnie wybraną formą opodatkowania.

Kto skorzysta z ulgi?

Ulga IP Box jest przeznaczona tylko dla wybranej grupy podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, która w ramach swojej pracy wytwarza kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Oprócz tego, aby skorzystać z ulgi konieczne jest podleganie opodatkowaniu w Polsce oraz poniesienie kosztów w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Za kwalifikowane prawo własności intelektualnej uznaje się między innymi patent, prawo ochronne na wzór użytkowy czy też autorskie prawo do programu komputerowego. To przede wszystkim te kategorie dają prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 5 procent.