Każda firma zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadząca działalność w 2019 roku ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Powinno ono zostać sporządzone najpóźniej do końca 3. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, z kolei w ciągu 6 miesięcy odpowiedni organ musi go zatwierdzić lub ogłosić. Istotna zmianą związaną z COVID19 jest przesunięcie powyższych terminów o 3 miesiące kalendarzowe tj. sporządzenie sprawozdania do 6 miesiąca po zakończeniu roku sprawozdawczego, a zatwierdzenie w ciągu 9 miesięcy. Od pewnego czasu istnieje możliwość składania dokumentów przez Internet, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Z czego składa się wniosek i o czym warto pamiętać przy jego wypełnianiu? Sprawozdanie ma na celu rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Dokument powinien zostać podpisany nie tylko przez kierownika jednostki, ale także przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. I tutaj warto się zatrzymać, ponieważ bardzo ważną informacją jest fakt, że osoba, która została zatrudniona w trakcie roku objętego sprawozdaniem finansowym, może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za dane przedstawione przez poprzedniego pracownika. Wówczas, wraz z podpisaną deklaracją, pracownik przedkłada urzędowi oświadczenie o nieponoszeniu odpowiedzialności za część danych, które zostały wprowadzone przez osobę uprzednio zajmującą to stanowisko. Chroni to pracownika przed odpowiedzialnością prawną spowodowaną nieprawidłowościami, których w zestawieniu dopuścił się poprzednio zatrudniony.

 

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

 

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także dodatkowych informacji i objaśnień. Dodatkowo podmioty podlegające badaniu sprawozdania sporządzają rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. W bilansie są zawarte wszystkie informacje dotyczące aktywów i pasywów za poprzedni rok, natomiast rachunek zysków i strat przedstawia przychody i koszty organizacji za poprzedni okres rozliczeniowy. Roczne sprawozdania finansowe sporządza się w polskiej walucie PLN. Należy jednak stosować się do takich zaokrągleń, które nie zniekształcają rzeczywistego obrazu majątkowego.