Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe zasady rozliczania straty podatkowej.  Zmianie ulega treść art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 5 ustawy o CIT. Artykuły te, zgodnie z nowelizowaną ustawą, otrzymują bliźniacze brzmienie.

Odliczenie straty dotychczas

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podatnicy mogli obniżyć dochód uzyskany ze źródła, z którego ponosili stratę, w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych o kwotę tej straty. Jedyne zastrzeżenie dotyczyło tego, iż obniżenie w którymkolwiek z tych lat nie mogło nastąpić w wymiarze przekraczającym połowę kwoty straty.

W rezultacie możliwym było rozliczenie straty. Bez względu na jej wysokość. Najszybciej w ciągu 2 lat, w przypadku obniżania dochodu w pierwszym i drugim roku o 50% straty, jeżeli oczywiście pozwalała na to wysokość uzyskanego w tych latach dochodu.

Po nowelizacji

Nowelizacja wprowadza dodatkową możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej, polegającą na odliczeniu całej wartości poniesionej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Przy czym rozliczenie jednorazowe możliwe będzie tylko dla kwoty straty nieprzekraczającej 5 mln zł. Podatnicy, poczynając od 2019 roku, będą mogli zatem dokonać rozliczenia na dwa sposoby, albo zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, albo jednorazowo.

W przypadku poniesienia straty przewyższającej 5 mln zł, możliwe będzie odliczenie tej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł, zaś nieodliczona kwota (nadwyżka powyżej 5 mln) podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Jednakże kwota obniżenia w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty ma wpłynąć na szybszą poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który z różnych przyczyn poniósł stratę (np. z powodu podjęcia ryzyka biznesowego czy też dokonania dużych nakładów inwestycyjnych), a także zwiększyć pewność przedsiębiorców, co do „odzyskania” zainwestowanych wcześniej środków.

Źródło: http://kontrolapodatkowa.pl/rozliczenie-straty-podatkowej/

www.tradersarea.pl/wp-content/uploads/2018/03/wielki-kryzys.png