Z dniem 1 listopada 2019 roku w życie wszedł tak zwany obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności). Polega on na rozdzieleniu płatności za fakturę na dwie części – kwotę netto oraz podatek VAT konkretnej transakcji. Kwota brutto trafia na rachunek przedsiębiorcy, natomiast podatek jest automatycznie przeksięgowany na osobne konto, z którego nie ma możliwości bieżącego zarządzania pieniędzmi. Kwotami zgromadzonymi na tym koncie można zarządzać tylko w celu opłacenia podatku VAT, PIT, CIT, akcyzy, cła oraz składki ZUS. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać przeksięgowane na rachunek podstawowy po złożeniu wniosku do Urzędu Skarbowego i jego pozytywnym rozpatrzeniu.

 

Kto podlega nowym przepisom?

 

Obowiązkowemu split payment podlegają między innymi transakcje za paliwa, stal, złom, metale szlachetne, smartfony, konsole, usługi budowlane, akcesoria motoryzacyjne oraz urządzenia elektryczne. Pełna lista produktów i usług znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jeśli wartość brutto wystawionej faktury przekracza 15.000 złotych, a znajdujący się na niej jeden z towarów lub jedna z usług podlega wspomnianemu załącznikowi wówczas istnieje konieczność zapłaty VAT z pozycji z załącznika 15 metodą podzielonej płatności. Ważną informacją jest fakt, że aby tak się stało zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą być podatnikami VAT, a zatem przepisy te obowiązują w przypadku transakcji B2B.

 

Co przyniosą zmiany?

 

Obowiązkowy split payment ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć już na etapie zawierania transakcji. Przedsiębiorca sprzedający towary i usługi z załącznika 15, w przypadku wartości faktury powyżej 15 000 zł brutto ma obowiązek oznaczyć fakturę adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca, który zapłaci kontrahentowi w formie spilt payment zostaje zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe VAT kontrahenta. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych przepisów odnośnie split payment zarówno nabywcy jak i sprzedawcy grożą sankcje w wysokości 30% kwoty VAT z faktury (odnośnie pozycji z załącznika 15), a także wyłącznie z kosztów uzyskania przychodu u nabywcy. Wiadomo już, że nowe przepisy nie są bezterminowe. Obecna zgoda Rady Unii Europejskiej na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności wygasa 28 lutego 2022 roku.