Od października 2019 roku na terenie całego kraju funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Choć działa on już od kilku miesięcy, pełen zakres możliwości pokaże dopiero 13 lipca 2020 roku. To właśnie do tego dnia wszystkie wymagane przepisami prawa osoby powinny zostać uwzględnione w ewidencji. Kogo dotyczą nowe przepisy i jakie zmiany czekają na przedsiębiorców?

 

Chodzi przede wszystkim o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Oznacza to, że w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych powinny się znaleźć osoby mogące wywrzeć decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Ponadto w zestawieniu należy uwzględnić także członków spółki w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzane transakcje.

W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych uwzględnieni są członkowie spółek jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także prostych spółek akcyjnych. W stworzonej ewidencji znajdą się dane osobowe przedstawicieli tychże podmiotów.

 

Ważną informacją jest fakt, że jednostki gospodarcze rozpoczynające swoją działalność po 13 października 2019 roku muszą zgłosić swoich przedstawicieli do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od wpisu do KRS.

 

Czemu służy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

 

Wykaz, o którym mowa powstał przede wszystkim w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dzięki niemu osoby czerpiące korzyść z prowadzonej działalności gospodarczej nie będą już anonimowi. Nieodpłatny dostęp do danych otrzyma każda osoba. Ma się to przełożyć na większe zaufanie do rynku finansowego, a także do przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki.

 

Zgłoszenie do wykazu może być dokonane za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa. Powinny się tam znaleźć wyłącznie prawdziwe i sprawdzone informacje, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Utworzone zgłoszenie powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.